důchodci :)

26. října 2006 v 11:29 |  humor
I po šedesátce se dá škodit
CELKOVÝ POPIS TYPICKÉHO DŮCHODCE
Důchodce je člověk, který na první pohled budí dojem člověka stářím zlomeného a s osudem smířeného. Kdo se nechá oklamat tímto mylným dojmem, je předem odsouzen k velice nepříjemnému cestování. Důchodci se dělí na dva nejzákladnější druhy - na muže a ženy (důchodce a důchodkyně). Je nutno dodat, že podobně jako indiánské nebo africké kmeny, taky důchodce je možno rozpoznávat a rozlišovat podle oblečení a chování. Často jen podle ozdobné řezby na berli, způsobu zapnutí bačkor nebo gesta při otevírání popelnice.
CHARAKTERISTIKA DŮCHODCE
Jako se důchodci dělí na dvě základní skupiny, totiž důchodce a důchodkyně, tak i podle povahy a chování se dělí na několik skupin. Těchto skupin je více, představíme vám pouze ty nejtypičtější, s kterými se můžete setkat prakticky kdekoliv a tak tento charakteristický popis berte jako radu, jak se zachovat v přítomnosti důchodce a ubránit si místo
Hlavním cílem důchodců je zabránit ostatním účastníkům MHD zaujmout jakékoliv místo k sezení. Za tímto cílem se táhnou od rána do večera a obráceně. Je to vlastně jediná věc, která je ještě drží při životě, je tedy neobyčejně zajímavé sledovat, jak vynalézaví, rafinovaní a vypočítaví jsou všechny druhy důchodců, pokud jde o jejich (nepochybně zaslouženou) nadvládu v pražské MHD. Někdy až běhá mráz po zádech, když nezúčastněný divák pozorně sleduje metody některého důchodce, jak chladnokrevně si počíná při vystrnaďování pasažéra ze sedadla. Někteří jedinci při této činnosti používají své vlastní triky, ale obecně jde o vysoce kvalifikovanou a promyšlenou činnost. Je až zarážející, jak přísná a ukázněná vládne v této společnosti disciplína, jaká organizovanost usměrňuje všechny kroky. Nahlédněme tedy stručně do psychologie důchodce.
DŮCHODCI A MHD:
Všichni důchodci se vyznačují tím, že ačkoliv mají celý den obrovskou spoustu času, vstávají neobyčejně brzy, aby mohli stát včas u zastávky. Podle rozpisu služeb, který vychází každých 14 dní v časopise "Zdraví" na čtvrté stránce pod hlavičkou "Levně a rychle", si důchodci rozdělují ranní vstávání podle pracovní doby spoluobčanů. První skupina důchodců vstává v 5.00, aby zabrala místo lidem pracujícím od 6.00. Druhá skupina se dělí na dvě podskupiny A a B. Áčko vstává mezi 6.00 a 7.00, aby zabrala místo lidem pracujícím od 7.30, Béčko vstává v 7.30 a pospíchá na spoj, který veze do práce lidi pracující od 8.00. Potom je zhruba 6 hodin času. V této době důchodci vtrhnou do ulic, parků, bufetů a restaurací, kde se všemožně snaží překážet, bránit v pohybu a zabrat veškerá místa k sezení. Někteří z těch co mají volno, se načas spojí s důchodci pracujícími v jiném oboru, například neustálým pojížděním po eskalátorech v obchodních domech a prodejnách se snaží zamezit plynulému prodeji a pohybu lidí. Jiní se zase upsali profesionálnímu stání ve všech typech front a zástupů, kde všemožně předbíhají, zdržují a vyvolávají hádky, aby si pak těsně před přepážkou šli stoupnout opět na konec. Pracovní doba "dopravních" důchodců začíná opět ve 14.00, kdy končí první podniky a lidé se vrací ze zaměstnání. V tuto dobu začíná také dopravní špička, která důchodcům hraje do karet. Po celé Praze je spousta lidí a to, vzhledem k počtu důchodců znamená, že neexistuje teoretická ani praktická šance, že by si kdokoliv mladý a zdravý mohl kdekoliv sednout. Tato špička trvá zhruba hodinu až dvě hodiny a někdy se důchodci mají věru co ohánět, aby stihli obsadit všechna místa. Důchodci, navzdory svému vzhledu, jsou však velice odolní, bojovní a tvrdí, takže jen velice zřídka je možné spatřit kuriozitu - stojícího důchodce. Pracovní doba důchodců končí s ukončením denního provozu MHD. Zřídka se vyhlašují takzvané noční směny, kdy důchodci v organizovaných skupinách zaútočí na noční provoz.
Ve způsobu získávání místa k sezení a v technice překážení se důchodci velice liší. Proto je dělíme do několika skupin, jak jsme uvedli na začátku. Představíme tedy nejtypičtější skupiny, jejichž nebezpečí hrozí nejčastěji.
POVAHOVÉ DĚLENÍ DŮCHODCŮ:
Podle způsobu chování a jednání důchodců je dělíme následovně:
1. důchodce intelektuál
2. důchodce informátor
3. důchodce rázný
4. důchodce vděčný
5. důchodce zamilovaný
6. důchodce smrtihub
7. důchodce neposeda


1. D. INTELEKTUÁL:
Důchodce intelektuál, se pozná podle významného poznávacího znamení - brejliček. Tato skupina je velice hojně rozšířená prakticky po celé republice. Většinou se přemísťuje spoji po trasách, kudy cestují studenti a velice jemně vyvinutým sluchem čerpá informace, které pak za 2 - 3 vajgly prodává důchodcům informátorům. Při práci většinou nepoužívá pomůcek, jako například nákupního vozíku nebo kárky se sběrem. Výhradně se spoléhá na vlastní rozum a umění získat místo bez pomoci kohokoliv, nebo čehokoliv. Působí poněkud inteligentně, často se pokouší holit a nezřídka čte různý tisk. Je neškodný, pokud cestujeme po trasách, vedoucích mimo jakékoliv vzdělávací centrum. Pokud se s ním setkáme, zaručeně působí udělat ze sebe hlupáka - důchodce se zklamaně odebere za jinou obětí. Jeden z mála důchodců, který nikdy nevyhrožuje.

2. D. INFORMÁTOR:
D. informátor se vyznačuje přívětivým zjevem, ovšem při pozorné prohlídce je možno si povšimnout neustále těkajících očí, kterým neunikne sebemenší maličkost. Důchodce informátor vyhledává intimní zákoutí MHD, kde velice diskrétně svým kolegům sděluje veškeré novinky a příhody, které se staly během posledních hodin či minut. Jeho oblíbeným tématem jsou zlevněné uzeniny támhle na rohu, nová síťovka pana Dohnala, nebo že Málková krmí Ťapinu odřezkama. Důchodce informátor je velice cenným zdrojem všech druhů informací pro ostatní důchodce, kteří nemají možnost je obstarat jinde. Důchodce informátor není příliš nebezpečný, rád zaujímá místa na koncích vozů - úspěšně se mu vyhneme tím, že zabereme místo uprostřed. Důchodce informátor se vyskytuje převážně v podobě důchodkyně.
3. D. RÁZNÝ:
DR je velice nepříjemný druh důchodce. Za svým cílem - posadit se, jde velice přímo, nepoužívá lsti a nezřídka neváhá vyvolat hádku či spor. DR se vyskytuje na poklidnějších trasách. Bývá vybaven denním tiskem, popřípadě deštníkem. Do vozu nastupuje důrazně a nikoho nenechává na pochybách, kdo je tady pánem. Při setkání s tímto druhem důchodce radíme raději kapitulovat a nepokoušet se o odpor. Jak jsme již podotkli, DR neváhá použít všech metod a většinou argumentuje tak, že na svou stranu získá většinu spolucestujících. Je jedním z mála, před kterým není ochrany. Převážně pracuje individuálně a je možné se mu vyhnout.
4. D. VDĚČNÝ:
Jeden z nejnepříjemnějších okamžiků nastane, narazí - li nezkušený jedinec na tohoto důchodce (DV). Tento je zastoupen oběma typy důchodců - ženami i muži. Vyskytuje se v okrajových částech náměstí a prostranství, bývá vybaven kabelou, holí a pytlíkem s pečivem. Důležité poznávací znamení - DV krmí holuby a jinou havěť. Ve voze si počíná velice mrštně a čile, než se nadějeme, už sedí. Současně upře vlhký zrak na vyvolenou oběť a začne velice hlasitě děkovat za místo, chválit jeho rodiče, školu a přátele a přitom oběť vynáší do nebes. Toto je velice trapné, zvláště když se v přítomnosti a blízkosti oběti nachází člověk stejného věku a opačného pohlaví. DV však pracuje převážně za těchto podmínek a proto se setkání s ním snažíme vyhnout. Jak jsme již upozornili, DV poznáme podle pečiva a hejna ptactva. Při zpozorování DV volíme raději jiný druh dopravy.
5. D. ZAMILOVANÝ:
Jediný případ v naší charakteristice, kdy se důchodce vyskytuje ve dvojici. Jedná se zpravidla o suchou a roztřesenou důchodkyni a mužného důchodce na vrcholu stáří. Ten, hrdinně obtěžkán taškami a nákupy, ještě pomáhá družce nastoupit do vozu, kde jí osobně vybojuje místo
6. D. SMRTIHUB:
Pozor! jde o velice nebezpečný druh důchodce! DS je nenápadného až ošumělého zjevu, často bývá vybaven třaslavýma rukama a holí. Jako výrazný doplněk rád používá svačinu, ze které mezi řečí ukusuje. Chová se přátelsky, sedadlem nepohrdne. Jeho metoda spočívá v obtěžování oběti hovorem. Jeho charakteristickým znamením je specifický, mnohdy až paludální zápach z dutiny ústní. Proto mu vyhovují plně obsazené vozy, kde může nechat své umění plně rozehrát. Přemisťuje se převážně v době dopravní špičky. Při setkání se Smrtihubem volíme raději opuštění vozu. Pokud nás okolnosti nutí setrvat, riskujeme žaludeční nevolnost, známou jako nauzea.
(Ještě bychom chtěli upozornit na méně nebezpečný, jakýsi poddruh Smrtihuba - důchodce Smrtinoh; vyskytuje se převážně v létě a identifikujeme ho podle holínek, či zimních bot)
7. D. NEPOSEDA:
Vyskytuje se zejména v oblasti s nižším počtem obyvatel, nebo svou pracovní dobu volí podle frekventovanosti MHD. DN bývá zastoupen z větší části důchodkyněmi, opatřenými nákupním vozíkem či taškou s deštníkem. Ten zastává důležitou roli v ohrožování pasažérů. DN je přívětivého vzhledu a dobrosrdečné povahy. Z jeho strany nám nebezpečí prakticky nehrozí. DN se vyznačuje tím, že neustále během jízdy mění místa k sezení, čímž působí někdy komicky. Zpravidla začíná u předním dveří a postupně se přesouvá do zadní části vozu, proto mu vyhovují méně obsazené vozy. Setkání s ním vítáme, neboť nám během cesty poskytne dobrou zábavu a cesta nám rychleji uběhne.
ORGANIZOVANOST
Náplní zbytku života důchodce je cestování MHD a obsazování všech míst k sezení, popřípadě překážení nebo jiné škodění ostatním cestujícím, a to převážně v dopravních špičkách. Z hlediska cestujícího a tudíž poškozeného je velice důležité znát a ovládat organizaci důchodců. Toto je velice široká síť, navzájem propojená důležitými spoji. Její bezvýhradné dodržování a respektování je bezpodmínečně nutné, neboť jediný výpadek v jinak bezchybně fungujícím soukolí by mohl způsobit nedozírné následky. Organizace je důležitá na šíření a kontrolu informací. Pravda, jsou někteří důchodci - samotáři, kteří škodí na vlastní pěst, ale drtivá většina jich pracuje úkolově. Proto je nezbytná soudržnost a zároveň možnost kontroly a pořádání velkých akcí. Z tohoto důvodu vám poskytujeme možnost nahlédnout do jinak pečlivě střežené strategie a plánování pohybu důchodců.
PREVENCE:
Prevence je předběžné opatření vůči nežádoucím vlivům a nebezpečí. V našem případě stačí pozorně a svědomitě nastudovat psychologii důchodce, popsanou výše. Při důkladném studiu zjistíme, že existují dvě varianty řešení.
Varianta X spočívá v dlouhodobém sledování a zkoumání pohybu důchodců po trase, kterou užíváme při cestě do a ze zaměstnání či školy. Časem je možno zjistit, které druhy důchodců se na této trase vyskytují a z těchto údajů vypracovat časový harmonogram výskytu druhů. Tyto poznatky se dají využít při vypracování jakéhosi "rozvrhu hodin", kde pozorně zaznamenáme přesný čas okupace dopravního prostředku důchodcem. Dále zaznamenáme druh důchodce, jeho zvyky a zvláštnosti. Tímto rozvrhem zmapujeme podrobně celou trasu cesty, včetně zastávek a intervalů. Z tohoto plánu je potom možno vyčíst, kdy je trasa čistá a kdy naopak zcela nepoužitelná. Tato varianta je však velice zdlouhavá a má řadu nevýhod. Hlavní nevýhoda je, že po měsících zkoumání a hotovení rozvrhu zjistíme, že při současném hojném až kritickém stavu výskytu důchodců, je potřebná trasa použitelná většinou mezi druhou a třetí hodinou ranní, nebo v jedenáct hodin večer. Takže nám zbývá stát, nebo cestovat v noci.
Varianta Y je daleko jednodušší a rychlejší. Umožňuje nám problém řešit jinak a to způsobem zcela odlišným - jezdit autem.
OCHRANA:
Ochrana je přímý boj proti nebezpečí. Existuje mnoho variant ochrany - každý si však volí tu, která mu nejlépe vyhovuje, proto je velmi obtížné zmapovat tuto problematiku. Jen velmi zhruba, mezi osvědčené prostředky ochrany můžeme naprosto jednoznačně zařadit walkman + noviny. Tyto patří mezi spolehlivé prostředky v případě, že se použijí najednou. Jako vhodný doplněk je možno použít čepici s kšiltem, která nám zakrývá oči. Jako další prostředek přímé ochrany se doporučuje použít náhodného spolucestujícího, který vlastním tělem brání ostatním v přístupu k sedadlu, na kterém sedíte. Podmínkou je, aby tento náhodný spolucestující nebyl důchodce. Dále se uvádí, že mezi osvědčené prostředky patří ignorace, tuto metodu však může použít pouze odolný a nervově stabilní jedinec. Tato metoda je velice náročná psychicky, zvláště když narazíme na důchodce galantního, nebo namyšleného. Zaručeně spolehlivá varianta ochrany je sádra. Jestliže vlastníme na noze sádru, můžeme bez obav proplouvat nebezpečnými zálivy MHD. Jako další možnost uvádíme použití francouzských holí. Z vlastní zkušenosti však varujeme před lstivými důchodci, kteří mohou tuto léčku odhalit a ztropit povyk, nehledě k tomu, že tato varianta je použitelná pouze pro jedince obdařené jistou dávkou drzosti.
Velice bezpečná je metoda "Bystrozraký", kdy používáme bílou hůl a černé brýle. Tyto nám umožní klidné a bezpečné cestování - pozor však na kapsáře. Tolik tedy k nejběžnějším druhům ochrany; rozmanitost variant je přímo úměrná fantazii účastníka městské dopravy.
EPILOG
Na závěr je nutno upozornit, že tato publikace nebyla napsána s úmyslem vystrnadit důchodce z ČR, nebo se veřejně pokusit o jejich zhanobení či pošpinění. Naším cílem zůstává pouze touha narušit nebo rozleptat jejich dopravní mafii. Snad touto údernou cestou dopomůžeme k celkovému vyřešení této problematiky.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 darwolld darwolld | 4. listopadu 2006 v 21:11 | Reagovat

:D :D :D lol tak tohle nema apsolutni chibu:D

2 SA SA | 25. října 2009 v 7:02 | Reagovat

omg vy jste uplný hajzlové pindourové upe dědkové konoprddé vaši mámi jsou kretáni omg kdo by psal o starých plesnivách smradlivích hnusných mrzutých čuracských dědkách...už vim proč..chcete je mrdat jsou rpo vás sexy maj pěkný hole co si budete strkat do piče a maaj sexy boty rozpadlý kožený...to je asi vše

3 Domis Domis | 16. ledna 2011 v 22:26 | Reagovat

Tak tohle je absolutně brutální :-) mazec drsné... nevím jak jinak to popsat... doporučuju všem... ;-)

4 LNI LNI | 20. října 2011 v 13:41 | Reagovat

Spravedlivé je, že každý kritik ať pozitivní nebo negativní až sprostý, bude taky jednou důchodcem ... je to slátanina.

5 lukasova lukasova | E-mail | 2. ledna 2012 v 17:12 | Reagovat

Souhlasím s tím, že důchodci jsou strašně bezohlední, že jezdí ve špičkách a chtějí sedět.
Ale je pravda,m že každý budeme jednou důchodcem a starým nepřitažlivým člověkem, který poleze kdekomu na nervy svou pomalostí.
To je jediná spravedlnost, že každý budeme jednou starý

6 jana jana | 26. července 2012 v 13:19 | Reagovat

[4]:souhlasím, je to slátanina a text je docela sprostý. Ta jediná spravedlnost zafunguje za pár let a chci vidět, jak se ten dotyčný bude cítit, když o něm někdo takhle bude mluvit.

7 Vlastik Vlastik | 21. prosince 2013 v 15:52 | Reagovat

... tak už i Tobě se to přiblížilo,
a dobře Ti tak

8 Jan Jan | E-mail | Web | 4. června 2015 v 12:01 | Reagovat

Někdy mi přijde, že se lidé chovají k důchodcům dost hanlivě až vulgárně. Já mám dobrého známého a dělá v tomto věku profesi finanční poradce a je v tom hodně dobrý. Pomůže i s bytem http://www.topbroker.cz/clanky/bydleni/co-zohlednit-pri-vybaveni-noveho-bytu/

9 Lenka Lenka | 2. září 2015 v 11:51 | Reagovat

Senioři, hrajte si a bavte se s tím správným programem:

http://www.hristerejher.cz/produkty/senior-program

10 WaclawL WaclawL | E-mail | 17. ledna 2017 v 21:32 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na tygy.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

11 Larrypew Larrypew | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 19:27 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>casino</a> guide

12 Mazuelsnice Mazuelsnice | E-mail | 15. dubna 2018 v 17:25 | Reagovat

viagra 20mg coupons total posts
http://viagrawithoutdoctorshop.com - viagra without prescription
  viagra for fun
<a href="http://viagrawithoutdoctorshop.com">viagra no prescription
</a> - viagra concentration hours
viagra 10mg or 20mg users browsing this forum

13 RozerThani RozerThani | E-mail | 2. listopadu 2018 v 2:14 | Reagovat

research writing help
<a href=http://writemyessayhelpcenter.com>custom writing
</a>  purchase a research paper online
<a href="http://writemyessayhelpcenter.com">essay writing service
</a> - letter writing service online
prefect application letter

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama